به نام معمار هستی

آیات زمینی انگار چه زیبا رسانده شد ….

امشب برگي بر صفحه حياتم افزوده شد

که طراوتش چون شبنم صبحگاه

برايم گل زيبايي را ببار آورد

امشب که با دستان نحيفم قلم به دست ميگيرم

شوق نوشتن از جوهر قلمم مي بارد

 صفحات رنگ مي بخشد و کلمات نقش مي ببندد

  امشب به تو خواهم گفت :اي زيبا چون گل کنارم بمان

Advertisements