دانلود  Picture of the moon _Gary moore   

………………………………………………………………………………………   


 

پ-ن  1))   سر درد هم انگار ،  مرا رها نمی کند و من هم او را  .

پ-ن  2 )) هر زمان باید اتفاقی رخ دهد تا تصویری نگاشته شود .

پ ن3 )) انگار تصویری از ماه بود  

 

Advertisements