بوسه ای بر اعتقاد ….

        چه گنگ و بی صدا

             در شبی به روز شدن ..

                         بوسه ای بر پیکره این اعتقاد ….

 

                 لعنت بر این اعتقاد ….

                                                 و لعنت بر این بوسه …..

                                 لعنت …  

   

       دانلود     I believe —- Joe satriani

……………………………………………………………………………………………….

پ-ن  1)) لعنت بر این اعتقاد   .

پ-ن  2 )) چرا   مجبوریم به اجبار  ؟

پ ن3 ))  بوسه زدن بر این اعتقاد تلخ ،  حرام است …  

 

Advertisements