Mythos—-Triste      دانلود    

…………………………………………………………………………………….


به جسارت دکلمه ای  که در اینجا می توانید گوش کنید

……………………………………………………………………………………………….

پ-ن  1)) تناقص بود یا تجانس    !  چه فرق می کند .

پ-ن  2 )) دیداری بود در خواب  ……… .

پ-ن  3 )) دریدن و برهنگی را شما معنی کنید  ؟!!!

پ ن4 ))  شاید دیگر نخوابم … هیچ وقت ، هیج کجا  …شاید !

 

Advertisements