وای بر ما

  که حقه زدیم

   به حق !

     بر حقه بافور هم حقه زدیم

    با فــور …

   به وفــور …

   وای بر ما …..

   وای بر ما ……….

 Gary Moore _ One Day دانلود

 ……………………………………………………………………………………………….

  پ-ن  1))  خسته از سفری هستم ، توانی در گفتن نیست  .  

   پ-ن 2 )) برای تو نوشتم و برای خود .

   پ-ن 3 )) توئی که نمی شناسمت ، ولی فریبکاری . تو هم حقه زدی .  

Advertisements