زبانم آتش گرفت

 

 نگاهم سوخت

 

صدا می آید   

 

 

 ای کاش ،  هیچگاه نمی دانستم 

 

 که تو هم حرف می زنی

 

 پس من لال می شوم .

 

 همان خفقان دیرینه  .

 

 

 دانلود      Josh_groban – mi morena

  

…………………………………………………………………………………….

 پ-ن 1))   سلام .

پ-ن 2))  قصد آمدن بود که آمدیم   .

پ-ن 3))  قالب وبلاگ تحت تعمیر است از آن طرف حرکت کنید  .

پ-ن 2))  مراقب این آهنگ باشید ، گریبان گیر است  .

 

Advertisements