مرا بِبَر

    مرا بِبُر

    مرا بِکِش

    مرا بِکُش

            این عشق از آن تو باشد

    تو ….

           می نویسم که بدانی

           این نوشته را هم ببر

   ِ ببَر

    بِبُر

    بِکِش

    بِکُش

 Sarah Brightman – Deliver me   دانلود

  ……………………………………………………………………………………………….

 پ-ن  1))  با درختهای توت محل عشق بازی می کردم و دلی از عزا ، به ازای هرتوت وخم کردن

 ساقه ای کلی عذر خواهی می کردم ،که حاجی فروشنده سوپر محل دوچرخه پازنان رسید به من  ، 

 گفتم سلام حاجی  بفرما توت ، خنده ملیحی کرد گفت  نوش .. و ..   رفت … !

 پ-ن  2))  هوس کارگاه  منبت کاری  پدر به سرم زده بعد از سالها ، شاید دستی به ابزار بزنم  .

 پ-ن  3))  مُشوِق داشتن هم نعمتی است ، انصافا .

 

Advertisements