برای تو  

   سپید می پوشم

  

 در این سیاهی

   چون توئی

 

   مرا با خود برده باشی 

 

   به آن دورتر ها

به آن شکیبائی

 Otis Redding – These Arms Of Mine   دانلود


   ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

   پ-ن  1))   خواستم به احترامش چند روزی سکوت کنم  !! 

ولی 

   ولی هدیه ای دارم

  نه چون مرده پرستان خاکستری

  نه به رسم عادتی خاکستری تر به فاتحه

  به  جای مشتی  خاک بر سر مزارت

  باشد که تسکین درد من نیز باشد …………………….

   یادت گرامی

   هادی …

 

Advertisements