………………………………………………………………………………………………………………………….

   و به جسارت خوانش (دِکلمه ) ترانه آخر زمان  را از مسیرهای دلخواه خود  گوش کنید .

 ترانه آخر زمان   ( لینک مستقیم )       ترانه آخر زمان  ( لینک غیر مستقیم )       

 

  پ-ن  1))  بعد از چند پستی که گذشت عجیب هوای خواندن چیزی در خلوت با صدای

   بلند داشتم ،  هر چند ترانه آخر زمان صدای سردی دارد ولی گمان نمی کنم زمانی که

   کهکشان ها به هم می پیچد و سرها و زبان های بریده شده را به  سیخ کباب می کنند ،

  در آخرتی که اگر هست  ، صدای کسی از این رسا تر باشد   !  هست ؟    

  پ-ن  2))  کوچکترین گرمای این پست تقدیم به کسی که تا ساعاتی پیش  هیچکس بود

  و همیشه او را بسان فردی با جسمی نامعلوم و نایلونی سیاه بر روی بدنش تصور می کردم

   ولی اکنون از او تنها یک اسم می دانم ، زیبا نگاه می کند و از فرزانگان است .   

  پ-ن  3)) هر نت از صدای بِیس ،  زیر پای چپ .   

 

Advertisements