Enigma – Between Generations   دانلود

Enigma – Distorted Love   دانلود

Enigma – The Language Of Sound   دانلود

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

  پ-ن  1)) بعد از ترانه آخر زمان فعلا چیزی برای گفتن ندارم  .

  پ-ن  2)) طی بحث و جدلهائی که با اینجانب داشتم ،  تصمیم به یک حبص دو ماهه در منزل قطعی شد .

  صد البته با غذا ، موسیقی و همبستر جان خودمان . شاید روزی بزرگ شدیم و تحصن (بدون تشدید )کردیم .

 

   رخصت ….  

 

Advertisements