وقتی اومدبیرون یک بغل پر از لوازم آرایش از توی اتاق آورده بود وچهار زانو نشست جلوی من . بهش گفتم چی‏تو فکرته ؟ می خوای چه بلائی سر من بیاری ؟

گفت ساکت . می‏دونی که دوستت دارم و قرار هم نیست بلائی سرت بیارم ! تو فقط ساکت باش و حرف نزن .

هر چی من‏گفتم بگو چشم . از بین اون همه مداد چشم رو برداشت و شروع کرد بریدگی چشمم رو رنگ کردن ، مداد سایه رو برداشت و شروع کرد به سایه زدن دوتا چشمهام . من فقط حس می‏کردم ولی چشمام بسته بود و فقط گاهی قلقلک می‏شدم . آخه می‏دونست من خیلی حساسم هنوز وقتی می خواست من رو ببوسه اول می‏گفتم یه کم صبر کن خنده ام بند بیاد بعدا .

یک تیکه ابر نرم برداشت و شروع کرد مالیدن رو لپ ‏ام و یه چیزی مالید روی گونه‏هام به گمانم رُژ‏گونه بود ، من فقط مور مورم می شد . بدو بدو‏ رفت توی اتاق یک چیزی آورد و انداخت سر شونه‏هام ، به گمانم پیراهن بود  .من با اون بدن بدون لباس دیگه داشت سردم می شد که یک چیزی گرمم کرد و داغی رو سر شونه ام حس کردم . عحیب بود انگار باد می یومد ! حرارتی روی گردنم شروع شد و داشت بالا می رفت  و حس کردم دارم خیس میشم . بهش گفتم ناقلا از گردن شروع کردی ؟

 صدائی نیومد چشمام رو که باز کردم ، یه طرف کوه بود یه طرف رودخانه یه طرف دشت و اونجائی که من بودم یه مزرعه بود که من سالها ایستاده و چشم بسته ،مترسکی برای پرنده‏ها بودم .

 

Slumdog Millionaire Soundtrack – Latika`s Theme   دانلود

Slumdog Millionaire Soundtrack – Dreams On Fire   دانلود

…………………………………..

   

پ ن  )

این پست برای»  ارغوان «  حک شد

همان که رنگش

 آخرین رنگ جسد است

همان ارغوانی

 

Advertisements