….
……
………
…..

و كمي

آن طرف تر

ماهي ها خواهند مرد

پ ن يكم )
يا تمام احترامي كه براي گرگ گله خواستارم
به قول مادربزرگم كه زير هر چروك صورتش
ضرب المثلي خانه كرده
و تمامي عقلهاي نصفه نيمه آدمها

«سگ زرد برادر شغال است «

پ ن دوم )

براي دوستاني كه حال بنده رو به هر نحو
جويا شدند آروزي خنكي آرزو مي كنم
باشد كه مورد عنايت كولر گازي مجاني قرار گيريد
من كه در اين كافي نت گوسفند كباب شدم
و آقاي كافي نتي كه هي محاسني هم دارد
صورت حساب غذاي من را آورده
روز ناز

تا اطلاع ثانوي

درون آكولاد به دليل پاره اي مشكلات به كسي تقديم نشد

Advertisements