درون آئینه

از پنجره به بیرون نگاه کن

دوازده نفر

به دنبال یازده نفر دیگر

که مرده بودند

آرام

راه می رفتند

 

 

Lady Antebellum – I Run To You   دانلود

 

این پست برای تفکرات یک روانپریش 

همان روانپریش خودمانی

 پ ن یکم )

گفتم که

 کمی جلوتر ماهی ها خواهند مرد

ولی ، کسی باور نکرد .

پ ن دوم )

آمدن در این شرایط شاید کار احمقانه ای بود

ولی برای خواندن دیگران هم که شده ، هستم

شاید با این بودن نسبی تمام نبودن ها را فراموش کنم .

 

Advertisements