سلام

 خطاب به همراهان آیات زمینی :

 2 ماه دیگر این وبلاگ 2 ساله می شود و خود شما بهتر می دانید که لحن نوشتاری و گفتاری من چیزی غیر از آنهائی نیست که برای شما در این مدت نوشته و خواهم نوشت و هر گونه حماقت و نوشتاری از طرف دیگران و ثبت آن به اسم من از آن من نیست . این متن را به حساب پست نگذارید ،هر چند از پست خبری نیست ولی شما را خواهم خواند .

 روز عالی ،

متعالی

 هادی  – آیات زمینی

پ ن یکم )

متن فوق به دلیل نا هماهنگ بودن با ادبیات اینجانب حذف شد .

Advertisements