خوب !

درس امروز خداشناسی در ابرهاست !

من ناظم شما هستم

نظم را که می دانید چیست ؟

دقت کنید !

این سال نوری هم معلم نخواهید داشت !

اینجا نه حوری هست

و نه انجام کاری به زور

آهای

آهای

 با شما هستم !

کار عملی امروز این است !

باید به ابرها باروری تزریق کنید

برای باران سال آینده

البته

اگر بیاید

شاید یاد گرفتید

روزی

خدا شوید

.

.

.

اجازه ؟

سال دیگر واحدی ارائه می شود ؟

خیر !

سال دیگر دنیا تمام می شود

اثاث‏کشی داریم

 

…………………

 

پ ن یکم )

تقدیم به *ح د * عزیز

 

Advertisements