چشمهای زرد

زبانـهای سرخ

دستهای سیاه

قلبــــهای آبی

 

 

Eagles – You are not alone   دانلود

Eagles – I dreamed there was no war   دانلود

………………….

 

پ ن /

تقدیم به   ح .  د  عزیزم

و حال و احوال این روزهایش

 

 

 

Advertisements