ای بابا

دل تو هیچ !

دل من که سالهاست مرده ست

مرده ست

 

Advertisements