امشب

پروانه ام ،

به دنبال آتش ام

اگر ،

صبح نبودم

نگران نباش

شبها به یاد رنگهایم بخواب

و

برایم مرثیه ای از گلهای زرد نقاشی کن ،

Rocco Deluca And The Burden – Nightingale دانلود

پ ن /

حوصله ی ما را ، باد با خود برده است


Advertisements