کمی روی من بخواب

فردا باران می آید

و

مغزم را ، آب خواهد گرفت

کمی روی من بخواب

طوری که پاهایت به شکلی ،

مانند علامت سوال

تمام مغزم را احاطه کند

می فهمی چقدر خشک شده است

مغزم

را می گویم

کمی روی من بخواب

روی خونابه ها

Midlake – Winter Dies دانلود

Mogwai – I\’m Jim Morrison I\’m Dead دانلود

Advertisements