باران که آمد

سد شکست

پدر را آب برد

مادر، بند را آب داد

 

 

The. Slowest Runner – Zoe Machete Control دانلود

پ ن /

کمک کنید مدتی نباشم ./

 

پ ن 2 / Music Info

Band : (The) Slowest Runner -In All The World

Album : We, Burning Giraffes 2010

Genre : Post ROck

The best post rock band , i know

Advertisements