God Is An Astronaut – Age Of The Fifth Sun دانلود

Kinder – rio دانلود

 

…………….

طعنه ای بر،  پ ن /

گاهی زندگی

برای تو صبر خواهد کرد

که خودت را به عقربه کوچک

یک ساعت قدیمی بچسبانی

و برایش ، بخوانی

من آرامم !

حرکت کنیم /

Advertisements