آفرین
تو هنوز زنده ای ؟
کوهها که مدتی است ، مرده اند

ابرها شکلکهای عجیبی دارند

و

تجاوز را نیز از یاد برده اند

تکنولوژی هم  ،  کوچ کرده است

روی گردن باران هائی که  هر از گاهی می بارید

خورشید هم ،  نتابیده ، صبح به صبح می میرد !

تو ماندی و یک سطل خالی از آب باران

هنوز زنده ای ؟
..

آفرین

 

…….

Mogwai – Scotland\’s Shame دانلود

…….

پ ن /

وقتی ادبیات متورم می شود

وقتی ادبیات متورم می شود

وقتی ادبیات متورم می شود

وقتی ادبیات متورم می شود

وقتی ادبیات متورم می شود

پ ن دو /

دو شعر از من در سایت گرگ و میش

یک کلاسیک عاشقانه

ترانه ای برای قاب

 

Advertisements