برای کسی که می آید

تمام صندلی ها

برای نشستن نیست

همه ی نداشته ها

جائی در ماه منتظراند /

 

 

برای کسی که خواهد رفت

برای کسانی که خواهند رفت /

 

پ ن/

Advertisements