بر دیوار

خانه ای که برای خود و من ساخته ای

بکارتی اشتباه آویزان است

پشت پنجره

آفتاب ،

از سمت دیگری طلوع خواهد کرد

………

………

پ ن  /

نیستم تا خدا می داند / ،

پ ن /

افرادی که در کنار آیات زمینی بودند ، همیشه خوانده خواهند شد  .

روز ناز

Advertisements