این همان جنگی است  که می گفتم

جنگ روح من

با چهارده انسان بالغ

که بوی نفت خام می دهند

و هیچ ربطی به معصومیت از دست رفته مردمان ندارند

این نبرد ،  با پیکر فربه ای است

که نماز را لمس نکرده

به دیوار قاب می کند

و برای روز مبادا مسواک ، احتکار

و روی پیشانی اش چرک  ، تقسیم

که وضوح معصومیت را بیشتر نشان دهد

بماند !

که چرا  دستهای پینه بسته من

بوی صحرای حجاز نمی دهد

و بوی دینار و زنده هائی در گور

معصومیتی که در طواف  چشمهای اهورائی تو هست

در آنها بود ؟

خنده  ای مضحک ،…

شبها

از گرسنگی

قبل از خوردن ماه

در همان آسمان  کذائی

به دنبال چاه نفت برای هدیه به چهارده معصوم می گردم

و ستاره های مرده  را

زیر بالشی از پر ،

پنهان

Richard H blackfords - Innocence lost

Emerson Lake and Palmer – C\’est La Vie    دانلود

Ray Wilson and Stiltskin – Cosmic Baby   دانلود

Yoav – We All Are Dancing   دانلود

……….

پ ن /

فراموشی های مدام

فراموشی های مدام

فراموشی های مدام

فراموشی های مدامی که هر روز و شب هست ./

Advertisements