و تمامی تن ام
مور مور
برای نوشتن می تپد
برای خواندن قهر می کند
و برای فریاد
دست به عصا
از میان تمام دریاها
معجزه می کند /

.

.

و تمامی تن ام ………..

پ ن /

این نوشته ی یک یتیم است

کسی که  گوشه ای از اتاق را بغل کرده است

و به شعر روی سنگ قبر پدرش فکر می کند/

Advertisements