جنگ

چیز بدیست

مرا می کشد

تو را آزاد می کند .

 

Advertisements