تو

خواندنی ترین کتاب

در میان تمامی کتابهای کهکشان
که نه عکس دارد
و نه پاورقی
تو را
همیشه می شود تنها خواند
و دسته جمعی به تو فکر کرد

Advertisements