این انزال

هنوز کال است

تو از کدامین گور فراموشی آمده ای
و دوستت دارم ها را
شعار می دهی ؟

Advertisements