امشب

به رودخانه نگاه می کردم
دیگر تصویری از تو
درون آن نیست
تو خشک خواهی شد
ولی رودخانه قرار است
آزاد شود ./

Advertisements