این یک فرار دسته جمعی

از احساس است
من ، اینجا ایستاده ام
تو ، پریشان به سوئی
مرا ، فرار می کنی .

Advertisements