بیا  با هم
گول باران خدا را بخوریم
در شهر ما
بچه های کوچه ی هواشناسی
خودارضائی هم نمی کنند

Advertisements