دیگر

اعتباری به صلح نیست
در چشمان جنگی تو
اسیر خواهم شد .

Advertisements