سلام مرا

به آن بالاترین ارتفاع برسان
دستهائی مشت کرده
و
آغوشی نیمه باز
برای
سقوط تو
که تا ابد آماده است
این خواب تعبیر توست ؟
پس چرا ،
هر بار ،
هنوز به پائین نرسیده
تمام تن ات بوی خاک می دهد !

Advertisements