تمامی لغات
پیش مرگ ،
ترانه ای از حضور توست
می دانی !
تاب نداشتن تو را ندارم ؟
اصلا لای صفحات همان لغت نامه بمان !
صبح به صبح
قبل از طلوع زرد
تو را تا سیاه
معنا خواهم کرد /.

من 88

Advertisements