سرت بوی لالائی می داد
وقتی
تماما ، مرده بودی
خشک درخت های توی حیاط
شکوفه فریاد می زدند

Advertisements