ساعتها به دیوار خشک شده اند
زمین ، یک دور کامل زده است
تو ،
مبهوت ،
روی یک ثانیه ای مانده ای
و من دقیقه های بی نقطه را
دنبال می کنم
ساعت تو ، مگر تمام می شود ؟

Advertisements