دلمان یاد بوسه های اتفاقی ست
یاد نگاه/های تکرار ناشدنی
دستانی را که می لرزد را ،
چطور می شود گرم کرد ؟

Advertisements